ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21161 เด็กหญิงจิรภิญญา ทุนดี ม.1/4