ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17994 นายสุรเชษฐ์ โถสี ม.6/9
2 17996 นายอนุชา ชมภูเพชร์ ม.6/9
3 17998 นายอภิวัฒน์ รุ่นเจริญ ม.6/9
4 18001 นายเอกภพ ดาทอง ม.6/9
5 18002 นายเอเซีย เทพคำ ม.6/9
6 18409 นายเศวดีภ์ ศิริโยทา ม.5/9
7 18662 นางสาวสุนัฐดา เตียงแก้ว ม.5/9
8 18663 นางสาวสุนันทา เตียงแก้ว ม.5/9
9 19103 นางสาวกฤติกา กลิ่นนาค ม.4/9
10 19107 นางสาวกะรัต เห็มสมัคร ม.4/9
11 19110 นางสาวกาญจนา สวงศ์เพ็ชร ม.4/9
12 19155 นางสาวญาณศิริ ปาคําทอง ม.4/9
13 19665 นายณภัทร คงสกุล ม.6/6
14 20197 เด็กหญิงปานไพลิน บุรีรัตน์ ม.3/11
15 20287 นายเรืองฤทธิ์ คมทอง ม.6/9
16 20288 นายวิทยา ใจจริงดี ม.6/9
17 20289 นายสุริยะ ชะร่างรัมย์ ม.6/9
18 20910 นายเสกสันต์ ศรีสุพงษ์ ม.5/9
19 21029 เด็กชายปภาวิน บุรีรัตน์ ม.1/1
20 21031 เด็กชายศศิวัฒน์ จรูณวิทย์ ม.1/1
21 21114 เด็กชายสุรสิทธิ์ แสงดวง ม.1/3
22 21137 เด็กหญิงสิริกานต์ ทะไลรัมย์ ม.1/3
23 21370 เด็กหญิงพิชญ์สุดา น่าชม ม.1/9
24 21378 เด็กหญิงพุทธิชาพร พุทธิชาติ ม.1/9
25 21424 เด็กหญิงศุภกร รักพลวงค์ ม.1/10