ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18452 นางสาวกาญจนามาศ เชื้อวงศ์ ม.5/7
2 18557 นางสาวปณิดา สถานเถื่อน ม.5/7
3 19133 นายณัฐวัต คุณล้าน ม.4/2
4 19390 นายกฤตเมธ วิงประโคน ม.4/2
5 19393 นายจิรัฏฐ์ โจมรัมย์ ม.4/2
6 19483 นายเจษฎาพร นุชเนื่อง ม.4/2
7 19484 นายเจษฎา วงมามี ม.4/3
8 19485 นายชนะภัย หงษ์หา ม.4/3
9 19487 นายณัฐพงศ์ ยอดเยี่ยมแกร ม.4/2
10 19488 นายตรีวุฒิ ตุ่นเจริญ ม.4/2
11 19489 นายแทนธวัช ธรรมชาติ ม.4/2
12 19490 นายธนากร อุ่นคำ ม.4/4
13 19496 นายอลงกรณ์ เหมทอง ม.4/2
14 19500 นางสาวขวัญนารี ปานใจนาม ม.4/3
15 19507 นางสาวนิภาวรรณ วงค์หนูพะเนาว์ ม.4/5
16 19511 นางสาวพรรณธนวดี แก้วกลม ม.4/3
17 19513 นางสาวแพรทอง เอมโอฐ ม.4/3
18 19520 นางสาววรัญญา บรรเทือง ม.4/3
19 19525 นางสาวเสาวนีย์ คงเป็นนิจ ม.4/3
20 20885 นางสาวชลดา แสนบุญ ม.5/7
21 20886 นางสาวณริสสา หงษ์ทอง ม.5/7
22 20889 นางสาวประกายพิณ เสเมือง ม.5/7
23 21224 เด็กชายกฤติกร รจนาสม ม.1/6
24 21280 เด็กชายธนวรรธน์ สุขจิตร ม.1/7
25 21441 เด็กชายอภิชาติ วงษ์บุญยีง ม.1/11
26 21447 เด็กชายอุดมเดช หาญประโคน ม.1/11
27 21536 นางสาวปาลิตา มากกว่าวงศ์ ม.4/5
28 21550 นางสาวแก้วฟ้า แบะสกุล ม.4/7
29 21556 นางสาวจิรัชญา วงศ์มล ม.4/8