ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20401 เด็กหญิงวรรณิดา เจียมสกุล ม.2/1
2 20404 เด็กหญิงสุมลรัตน์ ขจัดโรคา ม.2/1