ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20831 เด็กหญิงรัตติกาล ศรีทัพไทย ม.2/11
2 20839 เด็กหญิงสุพนิตา รักพินิจ ม.2/11