ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19279 นางสาววรัญรัตน์ ยอดนางรอง ม.4/8
2 19290 นางสาวศิรประภา ฝ่ายสิงห์ ม.4/8
3 19322 นางสาวสุชาวดี บุตรวาปี ม.4/8
4 19342 นางสาวอรอุมา ปานใจนาม ม.4/8
5 20668 เด็กชายธนกฤต สมนัส ม.2/8
6 20696 เด็กหญิงนุชนาถ มูระคา ม.2/8
7 20703 เด็กหญิงวราลี ชาปัญญา ม.2/8