ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20452 เด็กชายณัฐปพน วงศ์เพชร ม.2/3
2 20510 เด็กชายนราวิชญ์ ตุมดาวเรือง ม.2/4
3 20514 เด็กหญิงทักษอร มีสมานพงษ์ ม.2/4
4 20515 เด็กหญิงทิพย์ธารา โนนไธสง ม.2/4
5 20518 เด็กหญิงธนัญญา นาคแทน ม.2/4
6 20520 เด็กหญิงธัญสุดา เดชวงษา ม.2/4
7 20523 เด็กหญิงนฤมล ถุนนอก ม.2/4
8 20526 เด็กหญิงนันทิชา ลำพาย ม.2/4
9 20527 เด็กหญิงนันทิยา ภูมิศูนย์ ม.2/4
10 20530 เด็กหญิงนิภาภัทร ยอดวงกอง ม.2/4
11 20535 เด็กหญิงสุพัชฌา บุญมา ม.2/4
12 20951 เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงสำเภา ม.2/4
13 21328 เด็กหญิงนิรมล แซ่เจ็ง ม.1/8
14 21336 เด็กหญิงปัญญาพร ชำนาญเขตกิจ ม.1/8
15 21346 เด็กหญิงพรหมพร ยินดีรัมย์ ม.1/8
16 21367 เด็กหญิงพราวนถา มนตรี ม.1/9
17 21387 เด็กหญิงรัชชุดา จำปาคำ ม.1/9