ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19755 เด็กชายอัศวพล หายโศรก ม.3/1
2 20087 เด็กหญิงกชกร เส็งไทยแท้ ม.3/9
3 20120 เด็กชายกิตติกรณ์ พวงจำปี ม.3/10
4 20536 เด็กชายปฏิกร วงษ์บุญช่วย ม.2/5
5 20568 เด็กหญิงพรธิดา สถานเถื่อน ม.2/5
6 20573 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมามอญ ม.2/5
7 20574 เด็กหญิงพิมลพรรณ ชำนาญ ม.2/5
8 21008 เด็กชายพลวัตร ทาสีทอง ม.3/1