ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20626 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุ่มมาตย์ ม.2/7
2 20627 เด็กชายสุชา ล้อมกระโทก ม.2/7
3 20630 เด็กชายสุวิจักขณ์ คำมนตรี ม.2/7
4 20632 เด็กชายเหล็กเพชร พอกสนิท ม.2/7
5 20647 เด็กหญิงสุชาดา ทิพรัตน์ ม.2/7
6 20653 เด็กหญิงสุภาวดี หมายสุข ม.2/7
7 20657 เด็กหญิงอรยา ฮาดดา ม.2/7
8 20658 เด็กหญิงอรัญญา สุขบรรเทิง ม.2/7
9 20659 เด็กหญิงอาธิติญา คำแดง ม.2/7
10 20981 เด็กหญิงฐิดาภา บุญมี ม.2/7
11 21610 เด็กหญิงชนัญชิตา เปกเรือง ม.2/7