ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18500 นางสาวชนาภา พลเมือง ม.5/2
2 18501 นางสาวชลินทร ศิริสุข ม.5/2
3 18755 นางสาวศุจินันท์ ยอดเยี่ยมแกร ม.5/2
4 19722 เด็กชายก้องนรินทร์ แก้วมูลมุข ม.3/1
5 19733 เด็กชายธนวัฒน์ ราชโส ม.3/1
6 19740 เด็กชายพงศพัศ ปุริมาตัง ม.3/1
7 19747 เด็กชายศิรากร บุนา ม.3/1
8 19876 เด็กหญิงธิดากานต์ สากะจาย ม.3/4
9 19883 เด็กหญิงนันธิดา สัพโส ม.3/4
10 19886 เด็กหญิงนารีรัตน์ ประสิทธิกุล ม.3/4
11 19889 เด็กหญิงนุชวรา ไชยวัต ม.3/4
12 19891 เด็กหญิงบุญนภา เปรียงกระโทก ม.3/4
13 19895 เด็กหญิงเบญจมาศ แสนอุบล ม.3/4
14 19896 เด็กหญิงปกายดาว บุตรมาลา ม.3/4
15 20340 เด็กชายพชร เสียงใส ม.3/1
16 20677 เด็กชายศุภกฤต กลิ่นสุมาลย์ ม.2/8
17 20678 เด็กชายศุภสัณห์ นันทา ม.2/8
18 20697 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทึก ม.2/8
19 20702 เด็กหญิงวรรณิดา ดับร้อน ม.2/8
20 20720 เด็กชายภัทรวุธ จันดาเพ็ง ม.2/9
21 20735 เด็กหญิงธนพร อินทมนต์ ม.2/9
22 20746 เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดเยี่ยมแกร ม.2/9
23 21226 เด็กชายกิตติศักดิ์ เสี่ยมแหลม ม.1/6
24 21227 เด็กชายกิตติศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ม.1/6
25 21237 เด็กชายชยกร แก่นสุข ม.1/6
26 21240 เด็กชายชยพัทธ์ จันทร์นาค ม.1/6
27 21241 เด็กชายชัยชนะ พึ่งต้น ม.1/6
28 21395 เด็กชายวรกันต์ ศิริรึก ม.1/10
29 21591 นายนัทธพงศ์ เดทรัมย์ ม.4/11
30 21602 นางสาวอภิญญา สีรับสี ม.4/11