ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20000 เด็กชายอนุวัฒน์ โทบุตร ม.3/7
2 20450 เด็กชายณัฐชนนท์ ขลิบทอง ม.2/3
3 20483 เด็กหญิงฐิติมา จรุงกัณฑ์ ม.2/3
4 20485 เด็กหญิงณภัทธิรา ดวงจิตร ม.2/3
5 20491 เด็กหญิงดวงดาว ไชยมงคล ม.2/3
6 20492 เด็กหญิงนิราภร เกาะสระน้อย ม.2/3
7 20525 เด็กหญิงนัฐกีรตา สืบค้า ม.2/4
8 20528 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เจริญ ม.2/4
9 20534 เด็กหญิงบุญญารักษ์ อาจประโคน ม.2/4
10 20712 เด็กชายกิตติกวิน สีหาบุตร ม.2/9
11 20713 เด็กชายคมกฤษณ์ กุมรัมย์ ม.2/9
12 20715 เด็กชายธีระเดช โคสีงาม ม.2/9
13 20716 เด็กชายนิชคุณ สีปัดถา ม.2/9
14 20718 เด็กชายบุญฤทธิ์ เจริญเวช ม.2/9
15 20719 เด็กชายพงศธร มัดหา ม.2/9
16 20725 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์ชอม ม.2/9
17 20733 เด็กหญิงนริศรา นาหว้า ม.2/9
18 20734 เด็กหญิงณัฐพร เจนกิจภูวดล ม.2/9
19 20736 เด็กหญิงธิดาภรณ์ ยอดนางรอง ม.2/9
20 20741 เด็กหญิงมีนา อาจเอื้อม ม.2/9
21 20745 เด็กหญิงวศินี พิมภักดี ม.2/9
22 20754 เด็กหญิงอธิชา สระประโคน ม.2/9