ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20495 เด็กชายธนภัทร ยอดเยี่ยมแกร ม.2/4
2 20498 เด็กชายธนากร ปะตังพะลัง ม.2/4
3 20512 เด็กชายนิธิศ ดูรูปรัมย์ ม.2/4
4 20513 เด็กชายบุญฤทธิ์ โกยชัย ม.2/4
5 20625 เด็กชายสิทธิพร เทศแก้ว ม.2/7
6 20633 เด็กชายอดิสรณ์ สุดวงศ์ ม.2/7
7 20642 เด็กชายอวยชัย บูรณะ ม.2/7
8 20649 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วรากยาง ม.2/7
9 20651 เด็กหญิงสุภัชชา โพธมาตร ม.2/7
10 20652 เด็กหญิงสุภัสสร บุญสุข ม.2/7
11 20655 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉ่ำโสฬส ม.2/7
12 20656 เด็กหญิงอนุรดี พันธ์สง่า ม.2/7
13 20660 เด็กหญิงอาริสา มั่งประสิทธิ์ ม.2/7
14 20662 เด็กหญิงอิ่มบุญ ขาวไพบูลย์ ม.2/7
15 20665 เด็กหญิงแองเจลินา แพรวา เครือจันทร์ ม.2/7
16 20666 เด็กหญิงไอริณ พึ่งมานะ ม.2/7
17 21351 เด็กชายปิตุลา จำนงค์บุญ ม.1/9
18 21360 เด็กชายพีรพร พระแก้ว ม.1/9
19 21612 เด็กหญิงฉัตรกมล รัตนวิชัย ม.2/7
20 21624 เด็กหญิงนิสา พันธุชาติ ม.2/7