ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18490 นายนิพิฐพนธ์ แสงดวง ม.5/8
2 18604 นางสาวพิยดา นิรัมย์ ม.5/8
3 18611 นางสาวมัญชุสา ทศพักตร์ ม.5/8
4 19764 เด็กชายกชพงษ์ สวนพฤกษา ม.3/2
5 19810 เด็กชายณัฐกานต์ ชูนางรอง ม.3/3
6 19811 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุโขพันธ์ ม.3/3
7 19819 เด็กชายธนกร ปลื้มทรัพย์ ม.3/3
8 19827 เด็กชายธนะรัชต์ อยู่นางรอง ม.3/3
9 19829 เด็กชายธีภพ แซมศรี ม.3/3
10 19906 เด็กชายภูริภาคย์ เถาวัลย์ ม.3/5
11 19925 เด็กหญิงพรธิตา แก้วปริมประ ม.3/5
12 19927 เด็กหญิงพลอยไพลิน พันธ์โภคา ม.3/5
13 19933 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา ศรีจันทร์ ม.3/5
14 19934 เด็กหญิงเพชรชรินทร์ รุ่งพิรุณ ม.3/5
15 19938 เด็กหญิงภัทราภรณ์ อำมะลาใบ ม.3/5
16 19940 เด็กหญิงณธิดา แผนทอง ม.3/5
17 19992 เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญกระโทก ม.3/7
18 19993 เด็กชายสุภชา ฉ่ำโสฬส ม.3/7
19 20001 เด็กชายอภิวัฒน์ สมชาติ ม.3/7
20 20003 เด็กชายอัครวิน สารสุข ม.3/7
21 20007 เด็กชายศรชัย หาปัญนะ ม.3/7
22 20018 เด็กหญิงสุภัสสรา อาวุธพันธ์ ม.3/7
23 20024 เด็กหญิงอัมราพร นวลสำลี ม.3/7
24 20026 เด็กหญิงอินธุอร ชนะพันธ์ ม.3/7
25 20030 เด็กหญิงไอรินรดา ศักดิ์ดา ม.3/7
26 20112 เด็กหญิงวรวลัญ แก้วรากยาง ม.3/9
27 20151 เด็กหญิงน้ำใส ทาหนองเภา ม.3/10
28 20949 เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์เศษ ม.3/5
29 20956 เด็กหญิงชรัญญา สุกกูล ม.3/7
30 20974 เด็กหญิงอัมราพร ธรรมประโคน ม.3/7