ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19184 นายปฏิณญา ดีราชรัมย์ ม.4/11
2 19190 นางสาวธัญรดา คงสืบ ม.4/2
3 19194 นางสาวชนัญชิดา เปรงปราง ม.4/2
4 19195 นางสาวน้ำฝน ปานหัตถา ม.4/10
5 19197 นางสาวนิภาธร พันมีศรี ม.4/10
6 19208 นางสาวปุณยาพร กินรัมย์ ม.4/11
7 21597 นางสาวศศิธร อุตราศรี ม.4/11