ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20066 เด็กหญิงพิชญดา เสกขา ม.3/8
2 20071 เด็กหญิงสุฐิตา ศรีสง่า ม.3/8
3 20074 เด็กหญิงอภิศรา บุตรเอก ม.3/8
4 20342 เด็กหญิงศิริภัสสร ราศา ม.3/8
5 20682 เด็กหญิงกนกพร สมชาย ม.2/8
6 20685 เด็กหญิงคณิตา กล้าจงยิ่ง ม.2/8
7 20686 เด็กหญิงจันทกานต์ ฉากรัมย์ ม.2/8
8 20800 เด็กชายกันตพร แก้วสุข ม.2/11
9 20801 เด็กชายชำนาญ ลอแท ม.2/11
10 20802 เด็กชายณัฐพล ขำกูล ม.2/11
11 20803 เด็กชายธนวัฒน์ เทินสระเกษ ม.2/11
12 20804 เด็กชายปัณณธาวิน แสงแดง ม.2/11
13 20805 เด็กชายพสิษฐ์ ศิลลา ม.2/11
14 20806 เด็กชายภูวณัฎฐ์ กินรี ม.2/11
15 20807 เด็กชายรัชชานนท์ อุตรัตน์ ม.2/11
16 20808 เด็กชายวีรภาพ พร้อมจิตร ม.2/11
17 20809 เด็กชายศิริชัย เผือกเพียร ม.2/11
18 20810 เด็กชายอริยะ นพพรเกษมพงศ์ ม.2/11
19 20811 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจนเป็นพันธ์ ม.2/11
20 20814 เด็กหญิงชมมณฒ์ภัคฒ์ พาหา ม.2/11
21 20817 เด็กหญิงทิพวิภา นาควารี ม.2/11
22 20820 เด็กหญิงธัณย์นิชา พงษ์สินชินโชติ ม.2/11
23 20823 เด็กหญิงเบญญาภา มะลิลา ม.2/11
24 20825 เด็กหญิงพชรรชฏ ยอดเยี่ยมแกร ม.2/11
25 20826 เด็กหญิงพรดารินทร์ เชื้อโท ม.2/11
26 20827 เด็กหญิงพัชราพร กลิ่นบุหงา ม.2/11
27 20830 เด็กหญิงมณฑิตา ราศรีประโคน ม.2/11
28 20840 เด็กหญิงสุพัตรา เหลาหวายนอก ม.2/11