ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20812 เด็กหญิงกวินทรา ยอดนางรอง ม.2/11
2 20816 เด็กหญิงณัฐณิชา เฉวียงหงส์ ม.2/11
3 20828 เด็กหญิงพิชญานิน เชื้อฉุน ม.2/11
4 20829 เด็กหญิงแพรวา บัวเรียง ม.2/11
5 20837 เด็กหญิงสมฤดี สหุนิล ม.2/11
6 20838 เด็กหญิงสรินทร์ทิพย์ วงค์ปินตา ม.2/11
7 20841 เด็กหญิงหทัยวรรณ แย้มวิเศษ ม.2/11