ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19765 เด็กชายกฤษฏา เกียนประโคน ม.3/2
2 19767 เด็กชายกวี แก้วศรี ม.3/2
3 19768 เด็กชายก้องนรินทร์ เคนคำ ม.3/2
4 19771 เด็กชายคมสัน นุโยค ม.3/2
5 19781 เด็กชายฉัตรเมธี นิ่มประโคน ม.3/2
6 19786 เด็กชายธีระศักดิ์ รัตนสร้อย ม.3/2
7 19787 เด็กหญิงกนกภรณ์ สืบเพ็ง ม.3/2
8 19790 เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพ์พวง ม.3/2
9 19793 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วทอง ม.3/2
10 19795 เด็กหญิงกาญพิชชา เหลืองสุก ม.3/2
11 19796 เด็กหญิงกานต์ธิดา ประวันนา ม.3/2
12 19797 เด็กหญิงกานต์พิชชา ลัพวงค์ ม.3/2
13 19798 เด็กหญิงกีรติญา อัปมะทัง ม.3/2
14 19799 เด็กหญิงเกษร ชมภู ม.3/2
15 19801 เด็กหญิงเขมนิจ ทวีสวย ม.3/2
16 19802 เด็กหญิงเขมิกา ช่างประดิษฐ์ ม.3/2
17 19806 เด็กหญิงจิดาภา ศิริพรทุม ม.3/2
18 19807 เด็กหญิงจิรารัชต์ มาสุข ม.3/2
19 20968 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ พันธ์ทอง ม.3/2
20 20982 เด็กหญิงนภัสกร นุชสาย ม.3/2