ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19820 เด็กชายธนกร อภัยจิตร์ ม.3/3
2 19832 เด็กหญิงชนม์ชนก สารนอก ม.3/3
3 19837 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บุญส่ง ม.3/3
4 19838 เด็กหญิงฐิติกานต์ หลอดแก้ว ม.3/3
5 19847 เด็กหญิงณัฐภัสสร สนิทศรี ม.3/3
6 19848 เด็กหญิงณิชชานันท์ นิติธรรม ม.3/3
7 19849 เด็กหญิงวิรภาลักษณ์ ดีใสรัตนะสกุล ม.3/3
8 19853 เด็กหญิงพัชรพร เสวกพันธ์ ม.3/3
9 21616 เด็กหญิงปัญญาดา สายสร้อย ม.3/3
10 21639 ชิษณุพงศ์ ดาทอง ม.3/3