ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19854 เด็กชายธรรมสรณ์ สิงห์คูณ ม.3/4
2 19855 เด็กชายธวัชชัย จันอาหาร ม.3/4
3 19859 เด็กชายธิติศักดิ์ ชาติมนตรี ม.3/4
4 19868 เด็กชายปภัชเดช จำปีกาง ม.3/4
5 20307 เด็กชายวงศกร ทรายทอง ม.3/4
6 20318 เด็กชายณัฐวรา ประใจครบุรี ม.3/4