ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19898 เด็กชายปุณมนัส ปัจสุริย์ ม.3/5
2 19900 เด็กชายพงศ์วรินทร์ วะดี ม.3/5
3 19902 เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญจริง ม.3/5
4 19907 เด็กชายภูริวัฒน์ ดวงมาลัย ม.3/5
5 19908 เด็กชายภูวนาฏ ฉวีรัมย์ ม.3/5
6 19909 เด็กชายมานัท ชำนาญกอง ม.3/5
7 19912 เด็กชายยุทธนา ลีตี ม.3/5
8 19913 เด็กชายโยทิน อุ่มพิมาย ม.3/5
9 21319 เด็กชายบุญทวี บุญจริง ม.1/8