ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20009 เด็กหญิงสิรินดา สุขแก้ว ม.3/7
2 20016 เด็กหญิงสุพิตา ปานบุตร ม.3/7
3 20022 เด็กหญิงโสรยา เติมงาม ม.3/7
4 20027 เด็กหญิงอิยวดี ชื่นรัมย์ ม.3/7
5 20054 เด็กหญิงกัลยกร เหลาคม ม.3/8
6 20062 เด็กหญิงปวารณา เมฆมนต์ ม.3/8
7 20073 เด็กหญิงอภิญญา ศิริชัย ม.3/8
8 20075 เด็กหญิงอาภัสรา บาลอ่อน ม.3/8
9 20332 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศิลาอ่อน ม.3/8
10 21618 เด็กหญิงชลาลัย ชุ่มบันดิษฐ์ ม.3/7