ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21197 เด็กหญิงจิรัชญา สุดหล้า ม.1/5
2 21222 เด็กหญิงไอรดา สืบสวน ม.1/5
3 21381 เด็กหญิงภิญญดา ชินโคตร ม.1/9
4 21468 เด็กหญิงอารยา ตั้งมั่น ม.1/11