ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17793 นางสาวกัญญารัตน์ เมฆสว่าง ม.6/3
2 17806 นางสาวจิณห์นิภากัญจน์ ดีรักชาติ ม.6/3
3 20033 เด็กชายกิตตินันท์ โพนทอง ม.3/8
4 20045 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ วิกาสอน ม.3/8
5 20229 นางสาวชนกานต์ มีสำโรง ม.6/3