ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18422 นางสาวสุนิษา เสยกระโทก ม.5/10
2 18454 นางสาวกานต์มณี ศิริรึก ม.5/10
3 18513 นางสาวณิชาภัทร ครุธตำคำ ม.5/10
4 18568 นายพีรพัฒน์ บัวแก้ว ม.5/10
5 18717 นายธนกร เชื้อสาทุม ม.5/10
6 18763 นายเจริญชัย กันฑะตา ม.5/10
7 18774 นายศุภโชค ฤทธิ์พันธุ์ม่วง ม.5/10
8 19097 นายชินภัทร ปุมสันเทียะ ม.4/8
9 20076 เด็กชายนิรุช ใจกล้า ม.3/9
10 20090 เด็กหญิงขนิษฐา ชมภูเพชร์ ม.3/9
11 20100 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสนบุญ ม.3/9
12 20107 เด็กหญิงพิชญาพร สิมมาเศียร ม.3/9
13 20111 เด็กหญิงวรรณษา วินะกะ ม.3/9
14 20928 นางสาวชมพูนุช มั่นน้อย ม.5/10
15 20988 เด็กหญิงสุมาลี พิมโพนทอง ม.3/9
16 21632 เด็กชายภูมินทร์ รังศิริรักษ์ ม.3/9