ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20121 เด็กชายกันตินันท์ สุดาปั่น ม.3/10
2 20123 เด็กชายเจษฏา ดวงฤทธิ์ ม.3/10
3 20124 เด็กชายณรรญธนพลพงษ์ รัชนะปกิจ ม.3/10
4 20125 เด็กชายธนพัฒน์ ถึงเสียบยวน ม.3/10
5 20126 เด็กชายนพพิพัฒน์ นิตย์ใหม่ ม.3/10
6 20127 เด็กชายนัฌวุฒิ ลีแสน ม.3/10
7 20128 เด็กชายปิยราช ดงจันทร์ ม.3/10
8 20129 เด็กชายพีรพัฒน์ คำสอน ม.3/10
9 20130 เด็กชายรัชตะ สุภาพ ม.3/10
10 20131 เด็กชายโรเบิร์ต จอห์น ยสัน ฮอสแซค ม.3/10
11 20132 เด็กชายศักดิภัทร คำโนนม่วง ม.3/10
12 20133 เด็กชายศิรภัทร กองน้อย ม.3/10
13 20134 เด็กชายศิรสิทธิ์ เชื้อถาวร ม.3/10
14 20135 เด็กชายสมนึก สดรุกขา ม.3/10
15 20137 เด็กชายเอกรัตน์ นาราช ม.3/10
16 20138 เด็กชายเอกรินทร์ ราชประโคน ม.3/10
17 20139 เด็กหญิงกัญญาภัทร สุภาพ ม.3/10
18 20140 เด็กหญิงชนัญชิดา นิยม ม.3/10
19 20141 เด็กหญิงชลชินีรักษ์ อินทร์ขาว ม.3/10
20 20143 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศรีแย้มวงษ์ ม.3/10
21 20145 เด็กหญิงณัฐจิราภา ปานใจนาม ม.3/10
22 20149 เด็กหญิงนภาพร จันดาสอน ม.3/10
23 20150 เด็กหญิงนันท์นภัส ประสานรัมย์ ม.3/10
24 20152 เด็กหญิงเนตรขวัญ ดีราชรัมย์ ม.3/10
25 20157 เด็กหญิงพิมพ์โสภา บุญที ม.3/10
26 20158 เด็กหญิงมีนา สำราญสุข ม.3/10
27 20163 เด็กหญิงอรพิน ชินวงค์ ม.3/10