ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20183 เด็กหญิงจอมขวัญ อรุณศรี ม.3/11
2 20185 เด็กหญิงณฐมน พูลสวัสดิ์ ม.3/11
3 20186 เด็กหญิงณัฐวิภา วะดี ม.3/11
4 20188 เด็กหญิงตะวันรัฐ กล่อมไธสง ม.3/11
5 20189 เด็กหญิงธนัชพร เมืองสีดา ม.3/11
6 20190 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โคตรเนตร ม.3/11
7 20191 เด็กหญิงธัญญาดา ยังวารี ม.3/11
8 20198 เด็กหญิงปารวีย์ เตื่อยตุ่น ม.3/11
9 20199 เด็กหญิงพรประภา จันทร์สม ม.3/11
10 20200 เด็กหญิงพัสตร์ภรณ์ สายพันธ์ ม.3/11
11 20204 เด็กหญิงศศิพัชร์ พระจันทร์ ม.3/11
12 20206 เด็กหญิงอภิษฎา รัตถา ม.3/11