ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20361 เด็กชายกรวิชญ์ ชิดรัมย์ ม.2/1
2 20362 เด็กชายก้องบดินทร์ ประภูชะกัง ม.2/1
3 20363 เด็กชายก้องภพ มูระคา ม.2/1
4 20367 เด็กชายจักริน ช่องวารินทร์ ม.2/1
5 20382 เด็กชายธีรภัทร พนารินทร์ ม.2/1
6 20392 เด็กชายศิวินทรา จันทร์งาม ม.2/1
7 20393 เด็กชายสุทธินัย สวนเกษ ม.2/1
8 21605 เด็กชายญาณากร วิเชียร ม.2/1