ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17973 นางสาวธินิดา ธิจิรา ม.5/5
2 18831 นางสาวจิรัชญา บุตรสืบสาย ม.5/5
3 18832 นางสาวจุฬารัตน์ พลศรีพิมพ์ ม.5/5
4 18841 นางสาวปภาวรินท์ บุญสอน ม.5/5
5 18847 นางสาววรัญญา ผลบุญ ม.5/5
6 18850 นางสาวศศิญาณี ยอดเยี่ยมแกร ม.5/5