ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18598 นางสาวพาทินธิดา อุ่นเรือง ม.5/6