ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19085 นายกฤษณพงศ์ ชัยศรี ม.4/7
2 19307 นายอดิเทพ สะทัศรัมย์ ม.4/7
3 19316 นายอิทธิฤทธิ์ ชื่นพงษา ม.4/7
4 19318 นายอุทิศ ศิริหัตถ์ ม.4/7