ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18743 นางสาวญาณิศา หลอดแก้ว ม.5/1
2 18784 นางสาวฑิตฐิตา นุ่มนวลศรี ม.5/1
3 18789 นางสาวนิภาดา ดวงศรี ม.5/1
4 18791 นางสาวปรีณพรรณ ไขว้พันธุ์ ม.5/1
5 19694 นายพงศกร ทาสีทอง ม.5/1
6 20843 นายไพรพงศ์ เพชรศรี ม.5/1
7 20845 นายอัฐษฎาวุธ ใสสดศรี ม.5/1
8 20846 นางสาวจิรนันท์ เกิดมี ม.5/1
9 20848 นางสาวทิพย์อักษร ทศนานน ม.5/1
10 20849 นางสาวนันทิกานต์ ศรีรักษา ม.5/1
11 20853 นางสาวรุ่งทิวา ช่างไม้ ม.5/1
12 20855 นางสาวอาทิตยาภรณ์ มั่งมี ม.5/1