ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18594 นางสาวพัชรี จันทร์นอก ม.5/6
2 18800 นางสาวศศิวิมล อาภรณ์รัตน์ ม.5/2
3 20167 เด็กชายธนวัฒน์ คงสุขมาก ม.3/11
4 20201 เด็กหญิงพิรดา จินดาขันธ์ ม.3/11
5 20205 เด็กหญิงสุพิชฌา ชูค้ำ ม.3/11
6 21025 เด็กชายณัทกร จีนรัมย์ ม.1/1
7 21041 เด็กหญิงธารารัตน์ บุญลิน ม.1/1
8 21053 เด็กหญิงภัทรธิดา จินดาขันธ์ ม.1/1
9 21582 นางสาวจันทร์​จิรา อินทร์​แปลง ม.4/10
10 21583 นางสาวจารุวรรณ มูระคา ม.4/10
11 21584 นางสาวชลธิชา โคตนนท์ ม.4/10
12 21585 นางสาวชวัลลักษณ์ ผะกาเกตุ ม.4/10