ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18435 นายจักรกฤษ แก้วกลม ม.5/7
2 18498 นางสาวชนัดดา เจริญผล ม.5/7
3 19001 นางสาววรรณษา อะมินรัมย์ ม.5/9
4 19017 นางสาวปฏิภาณ โคตรโสภา ม.5/7
5 20881 นางสาวกรรณิการ์ ชายสำราญ ม.5/7
6 20884 นางสาวชนิกานต์ คงสุขมาก ม.5/7
7 20887 นางสาวณัฐกมล อยู่จงดี ม.5/7
8 20888 นางสาวเบญจมาศ สระหุนันท์ ม.5/7
9 20999 นายเบญจพล นวนสุธา ม.5/7
10 21020 นางสาวจันทร์จิรา สังวัฒยาย ม.5/7
11 21561 นายจิรภัทร บุญฤกษ์ ม.4/9
12 21575 นางสาววนิตษา ประกอบดี ม.4/9
13 21576 นางสาวสมัชญา เหล็กไธสง ม.4/9
14 21577 นางสาวสิริรัตน์ เย็นตรี ม.4/9