ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21625 นางสาวนิพาดา ชินราช ม.4/10