ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19065 นายปิโยรส ฤทธิ์พันธ์ม่วง ม.4/11
2 19354 นายอิทธิวัชร์ เปรียวไธสง ม.4/11
3 19357 นายสถาพร ชอบเสร็จ ม.4/6
4 19406 นายวันชนะ กรีนุช ม.4/11
5 19407 นายสิทธิวัชร์ เจริญรัมย์ ม.4/11
6 19408 นายสิริชัย ปาทาน ม.4/11
7 19409 นายสิริศักดิ์ สุขสิริโรจนกุล ม.4/11
8 19942 เด็กชายรังสิกรณ์ พินิจนาม ม.3/6
9 19945 เด็กชายรัฐนณณ์ ใจเที่ยงแท้ ม.3/6
10 19946 เด็กชายรัฐภูมิ สมฉลาด ม.3/6
11 19948 เด็กชายรัฐศาสตร์ เขียวเปี้ย ม.3/6
12 19950 เด็กชายวรกิต วงษ์บุญยัง ม.3/6
13 19951 เด็กชายวรเมธ แก้วกลม ม.3/6
14 19952 เด็กชายวัชรพล ตาจักร ม.3/6
15 19953 เด็กชายวัชรากรณ์ ยิ้มรัมย์ ม.3/6
16 19959 เด็กชายศิลา หอมกลิ่น ม.3/6
17 20334 เด็กชายกันตภณ ตอบกุลกิติกร ม.3/6
18 20723 เด็กหญิงรัตนมณี พงษ์วัน ม.2/9
19 20729 เด็กหญิงเกศิรินทร์ แก้วม่วงพะเนาว์ ม.2/9
20 20732 เด็กหญิงโชติรส บุญมี ม.2/9
21 20737 เด็กหญิงณริศรา คุณวงค์ ม.2/9
22 20738 เด็กหญิงนฤมล ศรีสมพงษ์ ม.2/9
23 20742 เด็กหญิงเยาวภา อินตา ม.2/9
24 20744 เด็กหญิงรินรดา สุทธิประภา ม.2/9
25 20747 เด็กหญิงสิราวรรณ บรรเทิง ม.2/9
26 20748 เด็กหญิงสิรินดา ตากิ่มนอก ม.2/9
27 20750 เด็กหญิงสุคลธวา มันช่อ ม.2/9
28 20751 เด็กหญิงสุภาวดี ดีระสาร ม.2/9
29 20755 เด็กหญิงอัฐภิญญา จันสด ม.2/9