ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17765 นางสาวอุมาพร มีพวงผล ม.6/10
2 18022 นางสาวอารยา มูระคา ม.6/10
3 18035 นายธนพันธุ์ แทนสา ม.5/8
4 18081 นางสาวนันทรัตน์ พินิจกิจ ม.6/10
5 18089 นางสาวพรพฤกษา เพราะแก้ว ม.6/10
6 18103 นางสาวสุธารินี พัดทอง ม.6/10
7 18142 นางสาวศศิกานต์ สำรวจวงศ์ ม.6/5
8 18146 นางสาวศิรประภา นวลสำลี ม.6/5
9 18148 นางสาวศุภกานต์ บุญศักดาพร ม.6/5
10 18157 นางสาวอาภาภัทร มวยกระโทก ม.6/5
11 18177 นางสาวชลธิภาดา ราศา ม.6/10
12 18183 นางสาวนลินนิภา ชำนาญกอง ม.6/10
13 18973 นางสาวพิมลวรรณ คำมุงคุณ ม.6/10
14 18974 นางสาวนัทชาพร สาระพิศ ม.6/1
15 20304 นางสาวภัทรธิดา ทุยไธสงค์ ม.6/10
16 20306 นางสาวอดิศา ใสสดศรี ม.6/10