ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20449 เด็กชายณัฏฐากร ไชยเดช ม.2/3
2 20453 เด็กชายณัฐภัคร พันธกุล ม.2/3
3 20454 เด็กชายณัฐภัทร จิตรวิเศษ ม.2/3
4 20455 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองโพธิ์ ม.2/3
5 20456 เด็กชายณัฐวัฒน์ สัตต์ตะรัมย์ ม.2/3
6 20461 เด็กชายทรงชัย ชื่นพงษา ม.2/3
7 20464 เด็กชายทินภัทร นิรัมย์ ม.2/3
8 20465 เด็กชายธนกฤต พิมชัยสงค์ ม.2/3
9 20467 เด็กชายธนกิตติ์ ฉ่ำโสฬส ม.2/3
10 20472 เด็กหญิงจิณห์จุฑา คำค้อม ม.2/3
11 20473 เด็กหญิงจิตตินี ศรประสิทธิ์ ม.2/3
12 20474 เด็กหญิงช่อผกา สมพงษ์ ม.2/3
13 20477 เด็กหญิงญาณภา สุกรแก้ว ม.2/3
14 20480 เด็กหญิงฐิตาพร บัวน้ำอ้อม ม.2/3
15 20482 เด็กหญิงฐิติพร ดีแย้ม ม.2/3
16 20484 เด็กหญิงณฐมน เบ็ญจคุ้ม ม.2/3
17 20489 เด็กหญิงณัฐวดี ชมชื่น ม.2/3
18 20490 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองแฉล้ม ม.2/3
19 20953 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงจันทร์ ม.2/3