ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18420 นางสาววิภาดา ลุนลาด ม.5/4
2 18445 นางสาวกนกพร พัลวัล ม.5/4
3 18496 นางสาวชญาภา สายสร้อย ม.5/4
4 18497 นางสาวชนัญชิดา หมอดี ม.5/4
5 18503 นางสาวฐานิตา สีหอมกลิ่น ม.5/4
6 18505 นางสาวฐิติวรดา ด้วงประโคน ม.5/4
7 18519 นางสาวภุมริน สิงห์อุดม ม.5/4
8 18616 นายนนทพัทธ์ ยอดนางรอง ม.5/4
9 18647 นางสาวศุภัทรษร บุญมี ม.5/4
10 18690 นางสาวสุภาพร แก่นนวลศรี ม.5/4
11 18699 นางสาวอนุธิดา แทนสา ม.5/4
12 18702 นางสาวอรพิมพ์ ฉ่ำโสฬส ม.5/4
13 18709 นางสาวธนาธิติกัญจน์ หงษ์วิเศษ ม.5/3
14 18744 นางสาวฐิตาภา กว่างสนิท ม.5/4
15 18747 นางสาวปาณิสรา วงลี ม.5/4
16 19770 เด็กชายกิตติธาดา แก่นนวลศรี ม.3/2
17 19772 เด็กชายครรชิตพล ไชยสุวรรณ์ ม.3/2
18 19774 เด็กชายจักรกฤษณ์ มูระคา ม.3/2
19 19775 เด็กชายจักรพงค์ ปานใจนาม ม.3/2
20 19777 เด็กชายจิตติกร จรเอ้กา ม.3/2
21 19784 เด็กชายชวิน สังข์กูล ม.3/2
22 20519 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ประทา ม.2/4
23 20522 เด็กหญิงนริศรา ศรีนางรอง ม.2/4
24 20531 เด็กหญิงนิศารัตน์ นันทะเสน ม.2/4
25 20867 นางสาวขนิษฐา ผะกาเกตุ ม.5/4
26 20868 นางสาวจิรัชญา เทียบมา ม.5/4
27 20869 นางสาวฐิตินันท์ วรรณา ม.5/4
28 20870 นางสาวนรมน จำนงค์สุข ม.5/4
29 20871 นางสาวบุษบากร ทองงาม ม.5/4
30 20872 นางสาวอัญชลี ปินะถา ม.5/4