ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18399 นายภพนิพิฐ นุ่มนวลศรี ม.5/9
2 18403 นายรัชชานนท์ อาจอุดร ม.5/9
3 18410 นายสหภาพ ทาสีทอง ม.5/9
4 18411 นายสิทธิศักดิ์ แสนดี ม.5/9
5 18436 นายจักรพงษ์ อรุณศรี ม.5/4
6 18476 นายธนดล นันไชย ม.5/4
7 18480 นายธีรดา อินทร ม.5/4
8 18523 นายบุญศักดิ์ บุญราศรี ม.5/4
9 18592 นางสาวพรนภา ดีศิริ ม.5/4
10 18606 นางสาวภัณฑิลา เป็นนวล ม.5/4
11 18610 นางสาวมณีรัตน์ เขยนอก ม.5/4
12 18672 นายสุทิวัส พรมโสฬส ม.5/9
13 18713 นายกฤตนัย พิกุลหอม ม.5/4
14 18736 นายแสงสุรีย์ นุศาสตร์สังข์ ม.5/9
15 18740 นางสาวเกสรา รัตนวรรณ ม.5/4
16 18748 นางสาวปาลิตา เที่ยงธรรม ม.5/4
17 20904 นายชนะศึก อินศรีเมือง ม.5/9
18 20906 นายสมพงษ์ ขันขวา ม.5/9
19 20934 นายเจนนิพัทธ์ จัตุกูล ม.5/11
20 21019 นางสาวอรจิรา เชื้อรัมย์ ม.5/4