ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17838 นางสาวชนิภา รสหอม ม.6/4
2 17932 นางสาวมณีการ์ อภัยศรี ม.6/4
3 18388 นายธนวุธ ไชไข ม.5/6
4 18451 นางสาวกัลยาณี ชื่นพงษา ม.5/6
5 18512 นางสาวณิชา วงศ์ณรงค์ ม.5/6
6 18526 นายพงศกร อุ่นอินทร์ ม.5/6
7 18528 นายพงศ์ธิพันธ์ ผิวพรม ม.5/6
8 18543 นางสาวนิชาภา ทิพย์อักษร ม.5/6
9 18553 นางสาวบุณยานุช กิ่งไทร ม.5/6
10 18620 นายวริทธิ์ชัย พงษ์สวัสดิ์ ม.5/6
11 18629 นายศิริราช เจียงตรี ม.5/6
12 18696 นางสาวอนันตญา ถิ่นเจริญภานนท์ ม.5/6
13 18698 นางสาวอนุธิดา กิดเกียน ม.5/6
14 18758 นางสาวสุวรรนา ทิพย์อักษร ม.5/6
15 18966 นางสาวจิรัชญา จิตไธสง ม.6/4
16 19704 นางสาวอัมภิกา อาวุธพันธ์ ม.5/6
17 20182 เด็กหญิงกรรณิกา แปลงไลย์ ม.3/11
18 20187 เด็กหญิงณิชนันท์ วงศรีเขา ม.3/11
19 20192 เด็กหญิงนันทกา มหาโยชน์ธนิศร ม.3/11
20 20193 เด็กหญิงนันท์นภัส ถิ่นเจริญภานนท์ ม.3/11
21 20345 นางสาวกิตติยา เมฆโซ่ ม.6/4
22 20346 นางสาวศิริกานดา ลำมะนา ม.6/4