ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18423 นางสาวอิสริยาภรณ์ โพธิ์พยัคฆ์ ม.5/6
2 18448 นางสาวกัญญาณัฐ เศรษฐบุตร ม.5/6
3 18458 นางสาวเกตน์สิรี ลดกระโทก ม.5/6
4 18461 นางสาวขนิษฐา คุณชื่น ม.5/6
5 18463 นางสาวเขมจิรา จันทะคัด ม.5/6
6 18469 นางสาวจินห์นิภา ลาหนองแคน ม.5/6
7 18547 นางสาวนริศรา นาราช ม.5/6
8 18548 นางสาวนัทธกานต์ เหลากูล ม.5/6
9 18551 นางสาวบัวแก้ว กนนางรอง ม.5/6
10 18564 นางสาวปวิชญา หงษ์คำมี ม.5/6
11 18572 นายภัทรพล ปักคำไทย ม.5/4
12 18578 นายภูตะวัน หวองวิทยา ม.5/6
13 18579 นายภูตะวัน เกตุคง ม.5/6
14 18608 นางสาวภัทราภา มาลัย ม.5/6
15 18615 นางสาวรวิสรา สีสมงาม ม.5/6
16 18642 นางสาววาสิณี ยวงกระโทก ม.5/6
17 18779 นางสาวจิราวดี จงประโคน ม.5/1
18 18783 นางสาวญากานดา ศรีตะสังข์ ม.5/6
19 18786 นางสาวณัฐธยาน์ ร่มโพธิ์ ม.5/1
20 19473 นางสาวเพียงขวัญ เสียมเพ็ชร ม.4/1
21 19476 นางสาววณิชยา ศรีละออง ม.4/1
22 20847 นางสาวณัฐธิชา วันเปรียงเถา ม.5/1
23 20939 นางสาวณัฐิดา ภูอาลัย ม.5/11
24 20963 นางสาวณัฐชนก สาขา ม.5/6