ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18484 นายธีรวัฒน์ สวนพฤกษา ม.5/9
2 18521 นายบรรณวัฒน์ มีสมานพงษ์ ม.5/8
3 18533 นายพัชรพล ทองขัน ม.5/8
4 18637 นางสาววนิญา งาทอง ม.5/8
5 18644 นางสาวศริษา สุภิษะ ม.5/8
6 18648 นางสาวศุภากร จันทร์วงศ์ ม.5/8
7 18723 นายธีระศักดิ์ เบ็ญคุ่ม ม.5/8
8 20330 นางสาววัชลีพร บุญจันทร์ ม.5/8
9 20891 นายธาวี ชาลีชาติ ม.5/8
10 20893 นายนครินทร์ ใจพินิจ ม.5/8
11 20895 นายปรัชญา ศรีภู่ ม.5/8
12 20896 นายปิติกร สีลาเหลี่ยม ม.5/8
13 20898 นางสาวปาริฉัตร จีนเกา ม.5/8
14 20899 นางสาวปิยะธิดา หมู่โสภิญ ม.5/8
15 20905 นายรัฐภูมิ เลยกลาง ม.5/9
16 20911 นางสาวสุจินันท์ เคนดา ม.5/9
17 20912 นางสาวสุชานันท์ หล่าอ่อน ม.5/9
18 20969 นางสาวณิภาพร ยอดเต็ม ม.5/8
19 20970 นางสาวณัฐณิชา ติ่งนางรอง ม.4/10
20 20978 นายอรรถพร มณีวงษ์ ม.5/8