ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18471 นางสาวจิราวรรณ เจริญรัมย์ ม.5/11
2 18507 นางสาวณภัทร บุญประสิทธิ์ ม.5/11
3 18518 นางสาวทิพยสุดา สีดาดี ม.5/11
4 18546 นางสาวนริศรา สินชัย ม.5/11
5 18676 นายอภิสิทธิ์ เมตะคำ ม.5/11
6 18693 นางสาวสุวิภาวรรณ บุญเรืองศรี ม.5/11
7 18704 นางสาวอริยา แก้วกลม ม.5/11
8 20937 นางสาวฐิตาภรณ์ แสงรัมย์ ม.5/11
9 20938 นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์สุวรรณ์ ม.5/11
10 20947 นางสาวอรนารี สอนบุญชู ม.5/11