ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17906 นายพิพัฒน์ จำปีกาง ม.6/2
2 18127 นางสาวรัตนา โพธิ์แก้ว ม.6/2
3 18137 นางสาววิภาดา พรมจวง ม.6/2
4 18165 นายภควัต โยสาจันทร์ ม.6/2