ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17876 นางสาวธิดารัตณา สำเร็จกิจ ม.6/3
2 17898 นายปกรณ์ เบื้องบน ม.6/3
3 18005 นางสาวสุฐิตา เข็มทอง ม.6/3
4 18025 นางสาวอุษา แย้มวิเศษ ม.6/3
5 18153 นางสาวโสภิตา กว้างสนิท ม.6/3
6 20230 นางสาวนิรชา หมูสีโทน ม.6/3