ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17738 นายธีระศักดิ์ พิมพา ม.6/4
2 17801 นางสาวเกตุนิภา สุขจิตต์ ม.6/4
3 18061 นางสาวจันทิมาพร กลิ้งรัมย์ ม.6/4
4 18071 นางสาวดลยา แสนทวีสุข ม.6/4
5 18111 นางสาวหทัยภัทร เลียบบัวป่า ม.6/4
6 18358 นางสาวอรวินท์ เพ็ชรตะกั่ว ม.6/4
7 19158 นางสาวณัฎฐณิชา ผาสุข ม.4/9
8 19160 นางสาวณัฏฐากร สมฉลาด ม.4/8
9 19167 นางสาวธนัชชา ปาระบับ ม.4/8
10 19192 นางสาวนลินนิภา พรสี่ ม.4/8
11 19200 นางสาวปทิตตา ทวีกลาง ม.4/7
12 19210 นางสาวพรพฤติกร ชินโคตร ม.4/5
13 19211 นางสาวพัชราภรณ์ หวานเหนือ ม.4/5
14 19674 นางสาวรพีภัทร พูนางแย้ม ม.4/7
15 19916 เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีสุพงษ์ ม.3/5
16 20035 เด็กชายจิรพัฒน์ เจริญรัมย์ ม.3/8
17 20048 เด็กชายรชต มากระจัน ม.3/8
18 20050 เด็กชายศักดิ์รินทร์ สุภผล ม.3/8
19 20080 เด็กชายณภัทร ศิริวัฒน์ ม.3/9
20 20081 เด็กชายณัฐพร สุระขันธ์ ม.3/9
21 20082 เด็กชายจิราพงศ์ กรุมรัมย์ ม.3/9
22 20221 นางสาวบุษยากร ชินโคตร ม.6/4
23 20356 นางสาวพรธิภา กระจ่างโพธิ์ ม.6/4
24 21578 นายณัฐวุฒิ อุตะมะ ม.4/10