ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17763 นางสาวสุดารัตน์ สีไธสง ม.6/2
2 17844 นางสาวญดาพร เจตนา ม.6/2
3 17850 นางสาวณัฐวรรณ คุณล้าน ม.6/2
4 17853 นางสาวทิมาภรณ์ ใจหมั่น ม.6/2
5 17960 นางสาววชิรญาณ์ พนารินทร์ ม.6/2
6 18065 นางสาวชนันภรณ์ ธิติรัตนโชติ ม.6/2
7 18079 นางสาวธีรดา จินพละ ม.6/2
8 18101 นางสาวศุภัสสร เทียมกระโทก ม.6/2
9 18131 นางสาววรัญญา จ้อยหนองบัว ม.6/2
10 18150 นางสาวสุชัญญา ศรีสุข ม.6/2
11 18174 นางสาวจุฬารัตน์ เนาวบุตร ม.6/2
12 18180 นางสาวธนิดตา สาระสุข ม.6/2
13 18315 นางสาวศิริวิมล เจียมสกุล ม.6/2
14 20216 นายศุภกิตติ์ คะกะเนปะ ม.6/2
15 20219 นางสาวเจนจิรา อุ่นเรือง ม.6/2
16 20383 เด็กชายธีระศักดิ์ ปานใจนาม ม.2/1
17 20451 เด็กชายณัฐชนนท์ โคสีงาม ม.2/3
18 20457 เด็กชายณัฐวัตร ม่วงสำเภา ม.2/3
19 20458 เด็กชายณัฐวัตร อาจประโคน ม.2/3
20 20460 เด็กชายเตชินท์ ทวีกลาง ม.2/3
21 20463 เด็กชายทินกร อินทิสอน ม.2/3
22 20466 เด็กชายธนกฤต สุขแสวง ม.2/3
23 20469 เด็กชายธนพล จำเริญดี ม.2/3
24 20470 เด็กชายธนพล คตวงฆ้อง ม.2/3
25 20471 เด็กชายธนพล หอมชื่น ม.2/3
26 21312 เด็กชายนราธร นนท์ศิริ ม.1/8
27 21327 เด็กหญิงนิรชา พรมทอง ม.1/8
28 21330 เด็กหญิงบัณฑิตา มากกว่าวงค์ ม.1/8
29 21337 เด็กหญิงปาณิศา ประสานรัมย์ ม.1/8