ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17796 นางสาวกันติศา หวังทรัพย์ ม.6/4
2 17804 นางสาวจันทัปปภา งึมประโคน ม.6/3
3 17805 นางสาวจันทิวา เสาเกลียว ม.6/4
4 17834 นางสาวชนกนันท์ คำสุข ม.6/3
5 17839 นางสาวชยานันต์ จันทะเสน ม.6/3
6 17851 นางสาวณันธพร ดวงนิล ม.6/3
7 17883 นางสาวนริสรา ศรีสุพงษ์ ม.6/3
8 17904 นายพรรณภัทร วงศอนุ ม.6/4
9 17955 นายศราวุธ บุตรดีขันธ์ ม.6/3
10 18326 นายณัฐวุฒิ คำบาง ม.6/4
11 18998 นางสาวสุรภา คำใส ม.6/4
12 19528 นางสาวศนันธฉัตร บัวชุม ม.6/4
13 19648 นายภานุรุจ จันทร์อยู่จริง ม.6/4
14 20227 นายเสฏฐวุฒิ ราฏธรรมา ม.6/3
15 20972 นางสาววันทนิกา บุตรดี ม.6/3