ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17725 นายก้องภพ เบ้ามะโน ม.6/6
2 17780 นายจิรายุทธ ยาประโคน ม.6/6
3 17781 นายเจษฎา ปะกาเร ม.6/6
4 18029 นายชัชนันค์ เย็นนาม ม.6/6
5 18493 นางสาวจุฑารัตน์ รุ่นประโคน ม.5/7
6 18657 นางสาวสุชาวดี มีสมานพงษ์ ม.5/7
7 20244 นายชนะชัย เพ็งแจ่ม ม.6/6
8 20245 นายณัฐนันท์ อุปไมย์ ม.6/6