ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17732 นายตะวัน กระจ่างทอง ม.6/7
2 17734 นายธนวันต์ มูระคา ม.6/7
3 17880 นางสาวนันทิกานต์ จำเนียรกูล ม.6/4
4 17929 นางสาวภัคณภัทร นาวีสัมพันธ์ ม.6/4
5 18424 นายกรบดินทร์ ตุมดาวเรือง ม.5/7
6 18427 นายกฤษดา ดีราชรัมย์ ม.5/7
7 18437 นายจักรริน โหน่งบึ้ง ม.5/7
8 18438 นายชนม์ชนก คงคำวร ม.5/7
9 18474 นายทีปกร ร่มจันทร์ ม.5/7
10 18582 นายภูริพัต คำบัว ม.5/7
11 19218 นายพงศพัศ ฟักเงิน ม.4/9
12 19219 นายพงศ์ภัค เวสสันดร ม.4/11
13 19224 นายพัธนันท์ จันทเขต ม.4/11
14 19231 นายภาณุพงศ์ พาไทยสงค์ ม.4/11
15 19232 นายภาณุวิชญ์ งามเลิศ ม.4/11
16 19662 นางสาวผักบุ้ง ศรีสุข ม.6/4
17 19663 นางสาวกุ้งนาง ศรีสุข ม.6/4
18 20254 นายชญานนท์ สุขเหลือง ม.6/7
19 20256 นายธนพงศ์ เกียรติพงศ์พันธ์ ม.6/7
20 20877 นายจักรกริศน์ มากนาคา ม.5/7
21 20971 นายวงศกร ไพสีขาว ม.4/9
22 21564 นายทิวัตถ์ชัย มาดี ม.4/9